Övriga tjänster

FÖRETAGSTJÄNSTER

Många
arbetsgivare anlitar psykoterapeuter för personalstöd i krissituationer.
Yrkesverksamma inom sjukvård, socialtjänst, på personalavdelningar, i
församlingar eller andra organisationer kan vända sig till mottagningen för
handledning, konsultation och utbildningsinsatser.

  • Samtalsstöd
    för personal

Samtalsstöd ger möjlighet att
bearbeta arbetsrelaterade och privata svårigheter som den anställde har och som
inverkar negativt på det psykiska mående och arbetet. Samtalen utformas efter
personens behov av reflektion, bearbetning och förändring

  • Verksamhetshandledning

Verksamhetshandledning syftar
till att stödja och utveckla den anställde och/ eller personalgruppen samt
stärka det professionella förhållningssättet inom det egna yrkesområdet.
Handledningen går ut på att den/de handledde presenterar konkreta exempel från
sitt arbete, som handledaren och den/de handledde gemensamt analyserar och
reflekterar kring.

  • Stresshantering

Jag anordnar
även korta och arbetsplatsinriktade kurser i stresshantering.

Jag kan ge
handledning/konsultation till Dig som arbetar med människor i olika sammanhang.

Jag ser
handledningen som ett tillfälle för reflexion och samtal kring de svårigheter
som man står inför i det vardagliga arbetet. Handledaren ska utgå ifrån den
enskildes kunskapsnivå men också sträva efter att hitta utvecklingspotentialen
hos varje enskild deltagare. Handledningen ska stärka den professionella
identiteten samt ge stöd och avlastning. Den kan vara inriktad mot
patient/klient arbete, innehålla psykoedukativa inslag, med genomgång av olika
kognitiva tekniker, mindfulnessträning, m.m. Handledning pågår ofta vid några
tillfällen upp till en termin medan konsultation kan vara ett enda tillfälle
till flera tillfällen.

  • Organisation
    – Grupputveckling

Min filosofi är att om människor
mår bra, känner sig stimulerade och trygga så kan vi minska kostnader och lidande,
samt lägga fokus på arbetsuppgifterna och framtiden.

Tydliga förväntningar, bra
förutsättningar och gott socialt stöd är grunden i all organisationspsykologi.
I en välfungerande arbetsgrupp lägger deltagarna sitt engagemang på att lösa en
gemensam uppgift och det gemensamma resultatet blir mer än summan av delarna.
Men lika kraftfull som en fungerande arbetsgrupp kan vara, lika begränsande och
destruktiv kan en icke fungerande arbetsgrupp vara.

I samarbete med uppdragsgivare
utformar jag ett upplägg som kan innefatta föreläsnings- och utbildningsmoment
med t ex gruppövningar som stärker gruppens kommunikation och identitet som
arbetsgrupp.

UTREDNING

Neuropsykologisk- och neuropsykiatrisk utredning, psykologisk behandling.

RÅDGIVNING

Råd om vad
du kan göra för att komma vidare.

PARSAMTAL

För att orientera i era gemensamma
problem.

HANDLEDNING

Handledningens syfte och
målsättning ska vara väl anpassad utifrån det specifika uppdraget och samtidigt
ha ett utvecklingsfrämjande fokus. Handledning ger möjlighet till reflexion
kring de svårigheter som man står inför i det vardagliga arbetet och ska stärka
den professionella identiteten samt ge stöd och avlastning.

Det kan handla om
ärendehandledning, verksamhetshandledning och/ eller psykoterapi (KBT och/eller
EXT) handledning mot t ex enskilda individer, grupper/ eller ledningsgrupper
inom olika företag och organisationer t ex inom skola, vård och omsorg,
företagshälsovård, socialtjänst, församlingar, m fl.

Den kan vara inriktad mot
patient/klient arbete, innehålla psykoedukativa inslag, med genomgång av olika
kognitiva tekniker, mindfulnessträning, m.m. Handledning pågår ofta vid några
tillfällen upp till en termin medan konsultation kan vara ett enda tillfälle
till flera tillfällen.

Handledning kan också ges i form
av chefsutveckling individuellt, där jag blir en samtalspartner i svåra
personalfrågor. Handledning kan ses som ett ledarskapsstöd och ett bidrag för
till personlig utveckling i yrkesrollen.

Många arbetsgivare kontaktar
psykologer för personalstöd i krissituationer. Yrkesverksamma inom förskola och
skola, sjukvård, socialtjänst eller andra organisationer kan vända sig till
mottagningen för konsultation, handledning, och utbildningsinsatser.

FÖRELÄSNING  

Jag
föreläser och utbildar gärna om:

*
Existentiell filosofi, psykologi och psykoterapi

* Psykologi

– Utvecklingspsykologi

– Neuropsykologiska svårigheter inom t ex förskola och skola

– Föräldraskap

– Existentiell psykologi och psykoterapi


Organisatoriska aspekter

* Psykoterapi – KBT tex kognitiv- och beteendeteori

1. Hur kognitiv- och beteendeteori är relevant för psykisk hälsa /ohälsa

2. Genomgång av olika problemområden; stress, ångest, depression, sömnproblem, låg självkänsla, beteendeproblem. Teoretiska förklaringsmodeller ur KBT-perspektiv, samt olika behandlingsupplägg och strategier kring hur man kan lägga upp behandling. Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma inom skola och människovårdande yrken.

* Mindfulness – Medveten närvaro

* Stress- och kris

Några frågor att fundera över och som Du/ Ni kan få svar på en
föreläsning om kris och stress:

Vad är en normal kris?

Vad stress egentligen är och hur den påverkar vår hälsa och
prestationsförmåga? Hur påverkas våra tankar, känslor, handlingar
och kroppsliga processer av stress på såväl kort som på lång sikt?

Hur kan man använda EXT och/ eller KBT inom
gruppen/ organisationen?