Övriga tjänster

UTREDNING

Neuropsykologisk- och neuropsykiatrisk utredning, psykologisk behandling.

RÅDGIVNING

Råd om vad du kan göra för att komma vidare.

PARSAMTAL

För att orientera i era gemensamma problem.

HANDLEDNING

Uppdrag – (ärendehandledning, verksamhetshandledning) mot t ex individ/ arbetslag inom skola, enskilda individer eller ledningsgrupper inom olika företag och organisationer.

Jag kan ge handledning/konsultation till Dig som arbetar med människor i olika sammanhang inom skola, vård och omsorg, företagshälsovård, socialtjänst, församlingar, m fl.

Handledningsuppdragen kan omfatta några enstaka tillfällen eller sträcka sig över flera år.

Handledningens syfte och målsättning ska vara väl anpassad utifrån det specifika uppdraget och samtidigt ha ett utvecklingsfrämjande fokus. Handledning ger möjlighet till reflexion kring de svårigheter som man står inför i det vardagliga arbetet och ska stärka den professionella identiteten samt ge stöd och avlastning.

Handledning kan också ges i form av chefsutveckling individuellt, där jag blir en samtalspartner i personalfrågor som kan vara svåra. Handledning i denna form kan ses som ett ledarskapsstöd och ett bidrag för till personlig utveckling i yrkesrollen.

FÖRETAGSTJÄNSTER

Många arbetsgivare anlitar psykoterapeuter för personalstöd i krissituationer. Yrkesverksamma inom sjukvård, socialtjänst, på personalavdelningar, i församlingar eller andra organisationer kan vända sig till mottagningen för handledning, konsultation och utbildningsinsatser.

  • Samtalsstöd för personal

Samtalsstöd ger möjlighet att bearbeta arbetsrelaterade och privata svårigheter som den anställde har och som inverkar negativt på arbetet. Samtalen utformas efter personens behov av reflektion, bearbetning och förändring. I början av kontakten formuleras inriktning och mål för samtalen. Syftet med samtalen kan vara att komma igenom en personlig kris eller att på ett tidigt stadium reda upp privata och arbetsrelaterade problem innan djupare svårigheter uppstår.

  • Verksamhetshandledning

Verksamhetshandledning syftar till att stödja och utveckla den anställde och stärka det professionella förhållningssättet inom det egna yrkesområdet. Handledningen går ut på att den handledde presenterar konkreta exempel från sitt arbete, som handledaren och den handledde gemensamt analyserar och reflekterar kring. Handledning kan ske individuellt eller i grupp.

  • Stresshantering

Var syfte är att dels arbeta förebyggande men också öppna upp för att  hantera olika stressrelaterade besvär och symptom. Den vänder sig också till dem som befinner sig i riskzonen kring stress- och utmattningssymtom och behöver öka medvetenheten om sitt eget beteende. Målsättningen med behandlingen är att den stressade skall finna en ny livsstil och nya förhållningssätt som minskar risken för återfall i allvarliga stressbeteenden. Behandlingen kan ske enskilt eller i grupp.

Jag anordnar även korta och arbetsplatsinriktade kurser i stresshantering.

Jag kan ge handledning/konsultation till Dig som arbetar med människor i olika sammanhang.

Jag ser handledningen som ett tillfälle för reflexion och samtal kring de svårigheter som man står inför i det vardagliga arbetet. Handledaren ska utgå ifrån den enskildes kunskapsnivå men också sträva efter att hitta utvecklingspotentialen hos varje enskild deltagare. Handledningen ska stärka den professionella identiteten samt ge stöd och avlastning. Den kan vara inriktad mot patient/klient arbete, innehålla psykoedukativa inslag, med genomgång av olika kognitiva tekniker, mindfulnessträning, m.m. Handledning pågår ofta vid några tillfällen upp till en termin medan konsultation kan vara ett enda tillfälle till flera tillfällen.

  • Organisation – Grupputveckling

Tydliga förväntningar, bra förutsättningar och gott socialt stöd är grunden i all organisationspsykologi. Min filosofi är att om människor mår bra, känner sig stimulerade och trygga så kan vi minska kostnader och lidande, samt lägga fokus på arbetsuppgifterna och framtiden.

I en välfungerande arbetsgrupp lägger deltagarna sitt engagemang på att lösa en gemensam uppgift och det gemensamma resultatet blir mer än summan av delarna. Man jobbar för varandra och gruppens medlemmar har en hög yrkesstolthet. Men lika kraftfull som en fungerande arbetsgrupp kan vara, lika begränsande och destruktiv kan en icke fungerande arbetsgrupp vara. I samarbete med uppdragsgivare utformar jag ett upplägg som kan innefatta gruppövningar och utbildningsmoment som stärker gruppens kommunikation och identitet som arbetsgrupp.

FÖRELÄSNING  

Jag föreläser och utbildar gärna om:

* Existentiell filosofi, psykologi och psykoterapi

* Psykologi –

– Utvecklingspsykologi

 – Neuropsykologiska svårigheter inom t ex förskola och skola.

– Föräldraskap

– Existentiell psykologi och psykoterapi.

– Organisatoriska aspekter

* Psykoterapi – KBT tex kognitiv- och beteendeteori.

1. Hur kognitiv- och beteendeteori är relevant för mänskligt beteende och mående i sociala sammanhang.

2. Genomgång av olika problemområden; stress, ångest, depression, sömnproblem, låg självkänsla, beteendeproblem – teoretiska förklaringsmodeller ur KBT-perspektiv, samt olika behandlingsupplägg och strategier kring hur man kan lägga upp behandling. Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma inom skola och människovårdande yrken.

* Mindfulness

* Stress- och kris.

Vad stress egentligen är och hur den påverkar vår hälsa och prestationsförmåga. Vad som gör oss stressade och hur våra tankar, handlingar och kroppsliga processer påverkas såväl på kort som på lång sikt. Med hjälp av tekniker från kognitiv beteendeterapi som är erkänt effektiva får du färdigheter för att bättre hantera stress i vardagen. Här finns praktiska övningar och tekniker för att lära sig analysera sin livssituation, sätta upp konkreta mål för förändring.