Övriga tjänster

FÖRETAGSTJÄNSTER

Många arbetsgivare anlitar psykoterapeuter för personalstöd i krissituationer.
Yrkesverksamma inom sjukvård, socialtjänst, på personalavdelningar, i församlingar eller andra organisationer kan vända sig till mottagningen för handledning, konsultation och utbildningsinsatser.

Samtalsstöd för personal
Samtalsstöd ger möjlighet att bearbeta arbetsrelaterade och privata svårigheter som den anställde har och som inverkar negativt på det psykiska mående och arbetet. Samtalen utformas efter personens behov av reflektion, bearbetning och förändring.

Verksamhetshandledning
Verksamhetshandledning syftar till att stödja och utveckla den anställde och/ eller personalgruppen samt stärka det professionella förhållningssättet inom det egna yrkesområdet.
Handledningen går ut på att den/de handledde presenterar konkreta exempel från sitt arbete, som handledaren och den/de handledde gemensamt analyserar och reflekterar kring.

Stresshantering
Jag anordnar även korta och arbetsplatsinriktade kurser i stresshantering.
Jag kan ge handledning/konsultation till Dig som arbetar med människor i olika sammanhang.
Jag ser handledningen som ett tillfälle för reflexion och samtal kring de svårigheter som man står inför i det vardagliga arbetet. Handledaren ska utgå ifrån den enskildes kunskapsnivå men också sträva efter att hitta utvecklingspotentialen
hos varje enskild deltagare. Handledningen ska stärka den professionella identiteten samt ge stöd och avlastning. Den kan vara inriktad mot patient/klient arbete, innehålla psykoedukativa inslag, med genomgång av olika kognitiva tekniker, mindfulnessträning, m.m. Handledning pågår ofta vid några tillfällen upp till en termin medan konsultation kan vara ett enda tillfälle till flera tillfällen.

Organisation – Grupputveckling
Min filosofi är att om människor mår bra, känner sig stimulerade och trygga så kan vi minska kostnader och lidande, samt lägga fokus på arbetsuppgifterna och framtiden.

Tydliga förväntningar, bra förutsättningar och gott socialt stöd är grunden i all organisationspsykologi.
I en välfungerande arbetsgrupp lägger deltagarna sitt engagemang på att lösa en gemensam uppgift och det gemensamma resultatet blir mer än summan av delarna. Men lika kraftfull som en fungerande arbetsgrupp kan vara, lika begränsande och
destruktiv kan en icke fungerande arbetsgrupp vara.

I samarbete med uppdragsgivare utformar jag ett upplägg som kan innefatta föreläsnings- och utbildningsmoment med t ex gruppövningar som stärker gruppens kommunikation och identitet som arbetsgrupp.

UTREDNING
Neuropsykologisk- och neuropsykiatrisk utredning, psykologisk behandling.

RÅDGIVNING
Råd om vad du kan göra för att komma vidare.

PARSAMTAL
För att orientera i era gemensamma problem.

HANDLEDNING
Handledningens syfte och målsättning ska vara väl anpassad utifrån det specifika uppdraget och samtidigt ha ett utvecklingsfrämjande fokus. Handledning ger möjlighet till reflexion kring de svårigheter som man står inför i det vardagliga arbetet och ska stärka den professionella identiteten samt ge stöd och avlastning.

Det kan handla om ärendehandledning, verksamhetshandledning och/ eller psykoterapi (KBT och/eller EXT) handledning mot t ex enskilda individer, grupper/ eller ledningsgrupper inom olika företag och organisationer t ex inom skola, vård och omsorg, företagshälsovård, socialtjänst, församlingar, m fl.

Den kan vara inriktad mot patient/klient arbete, innehålla psykoedukativa inslag, med genomgång av olika kognitiva tekniker, mindfulnessträning, m.m. Handledning pågår ofta vid några tillfällen upp till en termin medan konsultation kan vara ett enda tillfälle till flera tillfällen.

Handledning kan också ges i form av chefsutveckling individuellt, där jag blir en samtalspartner i svåra personalfrågor. Handledning kan ses som ett ledarskapsstöd och ett bidrag för till personlig utveckling i yrkesrollen.

Många arbetsgivare kontaktar psykologer för personalstöd i krissituationer. Yrkesverksamma inom förskola och skola, sjukvård, socialtjänst eller andra organisationer kan vända sig till mottagningen för konsultation, handledning, och utbildningsinsatser.

FÖRELÄSNING
Jag föreläser och utbildar gärna om:

Existentiell filosofi, psykologi och psykoterapi

Psykologi

Utvecklingspsykologi

Neuropsykologiska svårigheter inom t ex förskola och skola

Föräldraskap

Existentiell psykologi och psykoterapi

Organisatoriska aspekter

Psykoterapi – KBT tex kognitiv- och beteendeteori
1. Hur kognitiv- och beteendeteori är relevant för psykisk hälsa /ohälsa
2. Genomgång av olika problemområden; stress, ångest, depression, sömnproblem, låg självkänsla, beteendeproblem. Teoretiska förklaringsmodeller ur KBT-perspektiv, samt olika behandlingsupplägg och strategier kring hur man kan lägga upp behandling. Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma inom skola och människovårdande yrken.

Mindfulness – Medveten närvaro

Stress- och kris